Disclaimer

Disclaimer & Privacy

De organisatiecommissie van de cursus Vlielanddagen (hierna te noemen organisatiecommissie) verleent u hierbij toegang tot https://vlielanddagen.nl/ (hierna te noemen website) en nodigt u uit de hier aangeboden informatie tot u te nemen. De organisatiecommissie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De organisatoren van de cursus spannen zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de organisatie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor de inhoud in reacties van bezoekers wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de organisatie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site of de onbeschikbaarheid van deze site.

Privacy

De organisatiecommissie (verantwoordelijke) organiseert jaarlijks 1 cursus “Vlielanddagen” voor kinderartsen (in opleiding) en richt zich op infectie-gerelateerde problemen die veelvuldig voorkomen in de algemene kindergeneeskundige praktijk.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon;

Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling, of geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens

Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft

Verantwoordelijke: is degene die bepaalt waarom en op welke manier persoonsgegevens worden verzameld

Verwerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, overeenkomstig diens instructies en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid zonder dat hij diens ondergeschikte is.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de organisatie van de cursus Vlielanddagen (hierna Vlielanddagen genoemd) die onder het bereik van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen.

Artikel 3 Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens. De organisatie van de cursus Vlielanddagen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van: De organisatie van cursussen Vlielanddagen

Artikel 4 Persoonsgegevens

De organisatie van de cursus Vlielanddagen verwerkt voor zover nodig in het kader van de in artikel 3 genoemde doeleinden persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens

Ziekenhuis en functie

BIG registratienummer

Contactgegevens (telefoonnummer, emailadres)

Betalingsgegevens

Dieet voorkeuren en voedselallergieën

Artikel 5 Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

De organisatie van de cursus Vlielanddagen legt de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw registratie of aanmelding. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels de online formulieren of die ons per email worden toegezonden, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de organisatie van de cursus Vlielanddagen alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding of opgave heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving, aanmelding of registratie.

Artikel 6 Verwerker

Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan een verwerker (CongresLink). De door u aangeleverde gegevens zullen uitsluitend door de verwerker worden gebruikt voor de organisatie (uitnodiging, inhoud cursus, certificering en toekennen van accreditatiepunten) van de cursus Vlielanddagen. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 7 Verkrijging van persoonsgegevens

 

De organisatie van de cursus Vlielanddagen verkrijgt persoonsgegevens van de betrokkene zelf via inschrijving.

 

Artikel 8 Bewaartermijnen

Behoudens wettelijke voorschriften inzake bewaartermijnen, worden persoonsgegevens, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, niet langer door de organisatie van de cursus Vlielanddagen bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Artikel 9 Recht op verbetering, aanvulling, afscherming en verwijdering

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens. Inzage blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

De betrokkene heeft recht om op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen, aan te vullen of af te schermen, indien de gegevens:

feitelijk onjuist zijn; b. voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn; c. anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Een verzoek zoals bedoeld onder 2. bevat de aan te brengen wijzigingen.

De organisatie van de cursus Vlielanddagen draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

De organisatie van de cursus Vlielanddagen kan een verzoek zoals bedoeld onder 2. afwijzen wanneer zij tot de verwerking wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is uit hoofde van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen waaronder de Stichting INKI zelf.

De organisatie van de cursus Vlielanddagen bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, de organisatie van de cursus Vlielanddagen aan het verzoek voldoet. Een weigering van het verzoek is met redenen omkleed.

De organisatie van de cursus Vlielanddagen draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 10 Recht op verzet

De betrokkene heeft het recht om in verband met zijn persoonlijke omstandigheden verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De organisatie van de cursus Vlielanddagen zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet het verwerken van de persoonsgegevens beëindigen en aan de betrokkene opgave doen van de genomen maatregelen.

Artikel 11 Rechtsbescherming

Tegen een afwijzing van een verzoek op grond van artikel 9 of 10, kan de betrokkene zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek de organisatie van de Vlielanddagen te bevelen alsnog het verzoek toe te wijzen of het verzet te honoreren.

Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de organisatie van de cursus Vlielanddagen. Indien de organisatie van de cursus Vlielanddagen niet binnen de gestelde termijn van vier weken heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.

De betrokkene kan zich ook binnen de in lid 2 genoemde termijn wenden tot het College bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de organisatie van de cursus Vlielanddagen Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13

Dit privacybeleid is te raadplegen op de website van www.vlielanddagen.nl

Artikel 14

Dit reglement treedt in werking per 1 mei 2018. Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacybeleid de organisatie van de cursus Vlielanddagen”.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie van de cursus Vlielanddagen of over deze privacyverklaring kunt u via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Via het contactformulier op onze website of via e.rozendaal@congreslink.nl

De organisatie van de cursus Vlielanddagen

© Copyright – Vlielanddagen